“திசை காட்டிய திராவிட இலக்கியங்கள்”    கருத்தரங்கம் 29.12.2021 – 30.12.21 ஏற்பாடுகள் தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றம் மற்றும் யாதவர் கல்லூரி தமிழ் உயராய்வு மையம்.