75வது சுதந்திரத்திருநாள் அமுதப் பெருவிழா -நாள் 15.8.022