தேர்வு சார்ந்த முக்கிய அறிவிப்பு மாணவ / மாணவியர் கவனத்திற்கு

மாணவ / மாணவியர் கவனத்திற்கு அன்பார்ந்த  முன்னாள் மாணவர்களே. தாங்கள்(Arrears Exam)  Covid காலத்தில் ஏப்ரல் 2020ல் தேர்வு கட்டணம் செலுத்தி தேர்வு எழுதாமல் கல்லூரி...
12