Thiru. S. Jeyaraman
President
Yadavar Kalvi Nidhi
Madurai.

Thiru. S. P. Sivaramakrishnan
Vice President
Yadavar Kalvi Nidhi
Madurai.

Thiru. R. V. N. Kannan
Secretary
Yadavar Kalvi Nidhi
Madurai.

Muthu

Thiru. S. Muthukrishnan @ Kittu
Joint Secretary
Yadavar Kalvi Nidhi
Madurai.

Thiru. C. Krishnavel
Treasurer
Yadavar Kalvi Nidhi
Madurai.

Thiru. N. Maniselvan
Executive Member
Yadavar Kalvi Nidhi
Madurai.

Thiru. V. Balakrishnan
Executive Member
Yadavar Kalvi Nidhi
Madurai.

Thiru. P. Senthil
Executive Member
Yadavar Kalvi Nidhi
Madurai.