Management

Thiru. S. Jeyaraman

President
Yadavar Kalvi Nidhi Madurai.

Thiru. S. P. Sivaramakrishnan

Vice President
Yadavar Kalvi Nidhi Madurai.

Thiru. R. V. N. Kannan

Secretary
Yadavar Kalvi Nidhi Madurai.

Thiru. C. Krishnavel

Treasurer
Yadavar Kalvi Nidhi Madurai.

Thiru. S. Muthukrishnan

Joint Secretary
Yadavar Kalvi Nidhi Madurai.

Thiru. N. Maniselvan

Executive Member
Yadavar Kalvi Nidhi Madurai.

Thiru. V. Balakrishnan

Executive Member
Yadavar Kalvi Nidhi Madurai.

Thiru. P. Senthil

Executive Member
Yadavar Kalvi Nidhi Madurai.